Поверителност - Lozeto

Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта ABV.bg
(загл. изм. в сила от 06.02.2019 г.)

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от „Нет Инфо“ ЕАД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайтa www.abv.bg и урежда отношенията между „Нет Инфо“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6 (наричано по-долу за краткост „Нет Инфо“) и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта abv.bg.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) ABV.bg (http://www.abv.bg) е уебсайт – виртуални информационни ресурси в Интернет, собственост на Нет Инфо, които дават възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • 7) (изм. в сила от 15.08.2016 г.) Контекстен и поведенчески анализ – подходи, основаващи се на автоматизиран анализ, непозволяващ персонализирането на потребители на (i) съдържанието на Интернет страници, заредени (текущо или в предходен момент) от Регистрирания потребител; и/или (ii) информация за домейните на трети лица, изпратили електронно съобщение (e-mail) до Регистриран потребител, получено в Потребителския му профил; и/или (iii) мета-данни от Потребителския профил на Регистрирания потребител, предмет и текст на съобщението.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Мобилна версия на услугата – модифицирана версия на предоставяна от Нет Инфо услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез ползване на услуги за достъп до интернет и пренос на данни, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.
 • Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
 • (изм. в сила 06.02.2019 г.) „Нет Инфо“ ЕАД (Нет Инфо) е търговското дружество с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, правоприемник на „Нет Инфо.БГ“ ЕАД по силата на договор за прехвърляне на търговско предприятие от 30.09.2013 г., предоставящо посредством администрирания от него уебсайт ABV.bg ( http://www.abv.bg) Услуги. Телефоните за контакт с Нет Инфо са, както следва: (1) тел. (+359 2) 960 31 98 – телефон единствено за установяване на контакт с екипа за техническа поддръжка на Услугите (при технически проблеми, проблеми с установяване на достъп до електронна пощенска кутия, проблеми при използване на електронна пощенска кутия и т.н.); и (2) тел.(+359 2) 960 31 00 – телефон за установяване на контакт с регистратура на Нет Инфо. Алтернативно, за връзка с ABV.bg посредством електронна форма за контакт, моля натиснете тук. Повече информация относно цялото портфолио от уебсайтове и услуги, вкл. рекламни, предлагани от Нет Инфо можете да намерите на: https://www.netinfocompany.bg/.
 • Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством ABV.bg.
 • Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в ABV.bg и/или в DOX.bg.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Потребителски профил е обособена част от уебсайта ABV.bg, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Нет Инфо при регистрацията и съхранявана при Нет Инфо, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.
 • (изм. в сила от 15.08.2016 г.) Предназначение на контекстния и поведенчески анализ e определяне на лингвистични зависимости, по-специално – семантичен анализ, PLSA, LDA и други, базирани на неперсонализирани данни и позволяващи адаптиране на съдържанието на Уебсайтовете, показвани на Регистрирания потребител; показване на относими резултати при търсене; за предотвратяване получаването на нежелана електронна поща; за защита от зловреден софтуер; за показване на таргетирана реклама и др.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта ABV.bg.
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
 • Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 • Уебсайт / сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Услуги са Услугите, предоставяни посредством ABV.bg.
 • Услуги, предоставяни посредством ABV.bg са предоставяните на Потребителите чрез ABV.bg услуги и ресурси като електронна пощенска кутия, АБВ форуми, достъп до определени публицистични материали, възможност за персонализиране на съдържанието и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в ABV.bg.
 • (отм. в сила от 25.05.2018 г.)

Предмет

Чл.2.

 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в ABV.bg изисквания за конкретните Услуги.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.)Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Нет Инфо на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Нет Инфо като предоставяни срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страниците в ABV.bg.
 • Нет Инфо може да осигури на Регистрирания потребител възможност за ползване през мобилна мрежа, на която същият е абонат или потребител, на мобилна версия на предоставяната услуга „Безплатна пощенска кутия“ или на други Услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Нет Инфо не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Нет Инфо (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност, софтуерна и/или хардуерна несъвместимост и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл. 3. Доколкото предоставяните от Нет Инфо Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от Нет Инфо.

Чл. 4.

 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) За да използва предоставяните от Нет Инфо Услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на ABV. и да изрази съгласие с настоящите Общи условия, както и съгласие личните му данни да бъдат обработвани във връзка с предоставяните от Нет Инфо Услуги. При регистрация на непълнолетно лице (между 14 и 18 години), същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Потвърди“, Регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Нет Инфо чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Нет Инфо може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://passport.abv.bg/app/profiles/resources/terms/terms.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
 • (доп. в сила от 25.05.2018 г.) Преди извършване на изявлението по ал. 2 Регистрираният потребител може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. В тази връзка, имате право и във всеки последващ момент да поискате коригирането или актуализирането на информацията, която първоначално сте въвели.
 • За използването на платените Услуги, предоставяни от Нет Инфо, освен регистрация на Регистрирания потребител е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на съответната Интернет страница начини.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) С регистрирането си в ABV.bg и придобиване качеството „Регистриран потребител“, всеки Регистриран потребител получава достъп до всички предлагани от Нет Инфо Услуги, изискващи само регистрация и достъпни както чрез ABV.bg, така и чрез уебсайта www.DOX.bg, без да е необходимо да се регистрира отделно във всеки един от двата уебсайта.
 • (изм. и доп. в сила от 25.05.2018 г., изм. в сила от 18.05.2020 г.) При попълване заявлението за регистрация в ABV.bg Регистрираният потребител, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Регистрирания потребител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на Нет Инфо данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Регистрираният потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Нет Инфо има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител. За повече информация относно правата и задълженията във връзка с личните данни, моля да прочетете Раздел IV „Защита на личните данни“.
 • Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Нет Инфо и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.
 • (отм. в сила от 25.05.2018 г.)

Потребителско име и парола

Чл. 5.

 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта ABV.bg. Ако Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Регистриран потребител.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Потребителското име, с което Потребител е регистриран в ABV.bg, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на Нет Инфо за срока на действие на договора. Нет Инфо не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 • (изм. в сила от 18.05.2020 г.) Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си и отговора на тайния въпрос (в случай, че има такъв като исторически идентификатор за възстановяване на достъп) и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата“.
 • (доп. в сила от 25.05.2018 г.) С цел по-голяма защита, Нет Инфо препоръчва на своите потребители да полагат усилия съставената от тях парола да бъде достатъчно уникална или сложна, за да се предотврати лесното й разпознаване от трети недобросъвестни лица. Нет Инфо препоръчва на своите потребители също така периодичното подменяне на паролата на период от всеки 3 (три) месеца, като новата парола да не съвпада с предишните три, използвани от потребителя по-рано през този период.
 • Нет Инфо по никакъв повод не изпраща до своите потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на потребителско име и парола за достъп в абв поща.
 • (нова в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо е наясно, че потребителското име и паролата могат да доведат до пряката или непряката идентификация на съответния потребител. В тази връзка тези данни ще бъдат третирани като „лични данни“ по реда, описан в Раздел IV „Защита на личните данни“.

Сключване на договора

Чл. 6.

 • Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез факс и електронна поща.
 • След сключване на договора с Регистриран потребител Нет Инфо незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до новосъздадената електронна пощенска кутия на Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с Нет Инфо и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
 • В случаите, когато за ползването на конкретна услуга на съответната Интернет страница се изисква плащане на определена цена, Регистрираният потребител прави конкретна заявка за активиране на съответната услуга от Нет Инфо на базата на сключения договор между страните.
 • По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга са описани на съответната Интернет страница в ABV.bg
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Регистриран потребител, който не е търговец, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Нет Инфо по факс: (+359 2) 963 41 79 или на специалната секция GDPR в профила. Нет Инфо възстановява на Регистрирания потребител в пълен размер заплатената от него сума за активиране на съответната платена услуга до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си по тази алинея.
 • При опосредяване заплащането на съответната Услуга или пакет от Услуги посредством изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер с всяко изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер се сключва отделен индивидуален договор, който поражда действие от момента на въвеждане от Регистрирания потребител на получения код за активация в полето „Ключ“, повторно въвеждане на кода за активация и натискане на бутона „Въведи“. В случай, че Регистрираният потребител не въведе кода за активация в срок от 6 (шест) месеца от получаване на кода, индивидуалният договор се счита за прекратен. В случаите на заплащане посредством изпращане на SMS се счита, че с изпращане на съответния SMS Регистрираният потребител е дал своето изрично съгласие за започване на предоставяне на услугата и ал. 5 от настоящия член не се прилага.
 • При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

Приложно поле

Чл. 7. Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

Изменение на Общите условия

Чл. 8.

 • Доколкото предоставяните от Нет Инфо Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Нет Инфо.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) При извършване на промени в настоящите Общи условия, Нет Инфо довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в ABV.bg и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Регистрирания потребител за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. Нет Инфо предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Ако в рамките на срока по ал. 2 Регистрираният потребител, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на Услугите.
 • Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

Безплатни Услуги, предоставяни посредством ABV.bg

Чл. 9.

 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Безплатни Услуги са Услугите, предоставяни на Регистрирания потребител от Нет Инфо чрез уебсайта ABV.bg, за достъп до които е достатъчна регистрацията по чл. 4. Безплатните Услуги, предоставяни от Нет Инфо чрез ABV.bg, включват услугата „Безплатна пощенска кутия“, допълващата я услуга „DOX.bg“, услугата „Търсене“ и други допълнителни Услуги, които могат да бъдат включени и в по-късен момент.
 • Услугата „Безплатна пощенска кутия“ включва предоставяне на Регистрирания потребител на една безплатна електронна пощенска кутия от типа vie@abv.bg, vie@gbg.bg, vie@gyuvetch.bg, до която той има достъп през своя Потребителски профил. Дисковото пространство, предоставяно за ползуване от Регистрирания потребител за пощенска кутия е ограничено. Нет Инфо не носи отговорност за изтриване, връщане или неполучаване на съобщения или друга информация, поради ограниченото дисково пространство. За Услуги по предоставяне на определен вид достъп до мобилната версия на услугата „Безплатна пощенска кутия“ чрез мобилна мрежа, между Регистрирания потребител и съответния мобилен оператор може да се договори заплащане на абонаментни такси, дължими от Регистрирания потребител на мобилния оператор. Нет Инфо не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Услугата „DOX.bg“ предоставя на Регистрирания потребител възможност за съхраняване на файлове на сървъра на Нет Инфо посредством Потребителския му профил, както и възможността Абонатът да прави така съхранената информация достъпна и за други лица. Дисковото пространство, предоставяна на Регистрирания потребител за съхраняване на файлове е ограничено. За Услугата „DOX.bg“ са налични отделни Общи условия.

Платени Услуги, предоставяни посредством ABV.bg

Чл. 10.

 • Платените Услуги, предоставяни от Нет Инфо чрез ABV.bg, са Услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Регистрирания потребител и заплащане на цената на съответната услуга.
 • Според срока на валидност на активираната услуга Нет Инфо предлага следните видове платени Услуги:
  • Услуги с еднократно активиране (активационни Услуги), до които след първоначалното им активиране Регистрираният потребител има достъп до дезактивиране или заличаване на Потребителския му профил, разваляне на договора или неговото прекратяване съобразно настоящите Общи условия;
  • абонаментни Услуги, достъпът, до които се осъществява след предплащане на съответна абонаментна такса и активирането им и се преустановява след изтичане на абонаментния период, за който е предплатен достъпът до тях;
  • Услуги, достъпът до които се осъществява след заплащане на съответната цена и активирането им и се преустановява след изконсумиране на предплатения от Регистрирания потребител пакет Услуги.
 • Конкретните платени Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на съответните Интернет страници на ABV.bg.

Цени и начини на плащане

Чл. 11.

 • Цените за получаване на достъп до платените Услуги са обявени на съответната Интернет страница на ABV.bg и са предмет на актуализиране от страна на Нет Инфо. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност /в случай, че такъв се дължи/. Последващо изменение в цените не засяга правата на Регистриран потребител, който вече е предплатил определено време за достъп до Услугите. В случаите на опосредено заплащане на Услугите чрез SMS последващо изменение в цените не засяга Регистриран потребител, който вече е активирал достъпа до съответната услугата посредством получения код за активиране.
 • Регистрираният потребител може да извърши плащането на цената на услугата или абонаментната такса по всеки един от посочените в съответната Интернет страница начини. Максималният срок, за който Регистрираният потребител може да предплати услуга, предоставяна от Нет Инфо чрез ABV.bg е, 2 години.
 • Цената на услугата може да бъде платена от Регистрирания потребител или от трето лице.
 • При наличие на договореност между Регистрирания потребител и мобилен оператор, за ползване на услугата достъп чрез мобилна мрежа до предлагани от Нет Инфо мобилни версии на предоставяните Услуги, Регистрираният потребител заплаща на мобилния оператор абонаментна такса, съгласно ценовата му листа и по договорения с него начин. Нет Инфо не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им. При използване на услугата в роуминг, Регистрирания потребител може да дължи заплащане допълнително и на цени и такси за пренос, в съответствие с тарифите на съответния оператор.

Услуги за Регистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg

Чл. 12. (отм. в сила от 25.05.2018 г.)

Услуги за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg

Чл. 13. (отм. в сила от 25.05.2018 г.)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Нет Инфо

Чл. 14.

 • Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
 • Нет Инфо има право да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последното влизане в съответния Потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последния предплатен от Регистрирания потребител абонаментен период или изконсумиране на предплатения пакет Услуги при ползване на платените Услуги по чл. 10 от настоящите Общи условия.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо има правото да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител и в случай, че Регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на Нет Инфо върху съдържащите се на уебсайтовете ABV.bg елементи – обекти на интелектуална собственост.

Чл. 15.

 • (изм. в сила от 15.08.2016 г., изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукитата, инсталирани от Нет Инфо, се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на съответния Уебсайт, собственост на Нет Инфо, включително и за повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя, запазване на настройки, мониторинг, за използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ и др., с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайта ABV.bg. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук. Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях кукита като променят настройките на своите браузъри. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях кукита, Нет Инфо може да бъде лишено от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на съответния притежаван от него Уебсайт. Въпреки горното, Потребителите се съгласяват, че някои видове кукита са задължителни за изправното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на Услугите. Кукитата могат да съставляват лични данни, поради което ще бъдат третирани в съответствие с правилата за обработка на лични данни от Нет Инфо.
 • поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в ABV.bg, за продажба на стоки и предоставяне на услуги от Нет Инфо и трети лица, включително с използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ за целите на таргетирано рекламиране, което съставлява профилиране по смисъла на Общия регламент относно защита на данните (Регламент 2016/679). Нет Инфо си запазва правото при предоставяне на услугата „Безплатна пощенска кутия“ по чл. 9, ал. 2 да поставя на вниманието на Регистрирания потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на Нет Инфо или такива, намиращи се извън контрола на Нет Инфо, включително при условията на Контекстен и поведенчески анализ. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери, включително с използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ, когато има дадено съгласие за профилиране чрез отделна форма за съгласие тип pop-up.
 • (изм. в сила от 15.08.2016 г., доп. в сила от 25.05.2018 г., доп. в сила от 18.01.2019г.) Нет Инфо има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други, включително и с прилагането на Контекстен и поведенчески анализ за по-доброто таргетиране на съобщенията. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Нет Инфо, доколкото те касаят продукти от портфолиото на Нет Инфо ЕАД. По отношение на търговски съобщения от други дружества, получаването на директен маркетинг е на база изрично съгласие на потребителя профилиране чрез отделна форма за съгласие тип pop-up. Регистрираният потребител има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения и използването на данните му за целите на директния маркетинг.
 • Нет Инфо няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Услугите или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него на сървъри на Нет Инфо файлове.
 • (изм. в сила от 15.08.2016 г., изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо има право да обобщава анонимизирани данни от прилагането на Контекстен и поведенчески анализ за трети страни, с цел подобряване релевантността на сервираните на Потребителите реклами. Изборът на подходящи технически средства за използване на информацията се прави от Нет Инфо, като се прилагат добри индустриални практики за запазване на интегритета на информацията и обезпечаване на бързият й пренос. Нет Инфо обобщава тази информация за трети страни по начин и в обем, които не позволяват на третите страни разкриване на самоличността на отделни Потребители и не застрашават тяхната сигурност. Анонимизираните данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице и по този начин да доведат до пряката и/или непряката му идентификация. Нет Инфо действа с волята на коректен доставчик на услуги на Интернет обществото и не предоставя обработени данни на трети страни, когато масивът на тези данни е достатъчно малък и би могъл да позволи разкриване на дигиталната самоличност на даден Потребител. В случай, че Нет Инфо предостави индивидуални данни за Потребител на трети страни, то това може да бъде извършено само при изричното съгласие на последния, което съгласие следва да бъде получено отделно.

Чл. 16.

 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез ABV.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в ABV.bg, и/или в Потребителския профил на Регистрирания потребител.
 • При прекратяване предоставянето на безплатна услуга или на услуга по чл. 10, ал. 2, т. 1 срокът на предизвестието е 90 (деветдесет) дни.
 • В случаите на преустановяване предоставянето на абонаментна услуга по чл. 10, ал. 2, т. 2, Нет Инфо поддържа услугата достъпна за Регистрирания потребител до изтичане на предплатения абонаментен период. В случаите на чл. 10, ал. 2, т. 3 Регистрираният потребител има достъп до съответната услугата до изконсумиране на предплатения пакет, но за не повече от 90 (деветдесет) дни след публикуване на съобщението за предстоящото спиране на услугата.
 • В случай, че Регистрираният потребител не е изконсумирал предплатения пакет Услуги в срока по ал. 3 Нет Инфо възстановява на Регистрирания потребител неизползваната част от цената.

Чл. 17. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо има право, но не и задължение по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или премахва съхранените от Потребители на сървъри на Нет Инфо файлове, когато съдържанието на същите противоречи на предвидени в настоящите Общи условия изисквания и/или по преценка на Нет Инфо – на повелителни норми на закона.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 18. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством ABV.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нет Инфо за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува Услугите, Регистрираният потребител, следва да въведе Потребителското си име и Парола.

Чл. 19. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Регистрираният потребител, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията. Регистрираният потребител има и други права във връзка с обработката на лични данни, които са подробно описани в настоящите общи условия, както и в информацията, която е предоставена във връзка с чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679).

Чл. 20. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Нет Инфо, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Нет Инфо и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 21. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Нет Инфо Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 22.

 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта ABV.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Нет Инфо или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Нет Инфо и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Нет Инфо или трето лице.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Нет Инфо, Потребителят дължи на Нет Инфо неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Нет Инфо от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
 • Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от Нет Инфо Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на Нет Инфо, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
  • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
  • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
  • които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Нет Инфо;
  • чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
  • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
  • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
 • При неспазване на изискванията на ал. 4, Нет Инфо има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, Нет Инфо има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 23. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Нет Инфо Услуги:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите („denial of service“);
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта ABV.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 24. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете ABV.bg.

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 25.

 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо полага грижи информацията в ABV.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта ABV.bg. Нет Инфо няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Нет Инфо не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Нет Инфо умишлено или при проявена груба небрежност.
 • Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Чл. 26.

 • Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него Услуги, както и за дейността на Потребителя.
 • Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата „Търсене“ информация.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в ABV.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Нет Инфо не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 • (отм. в сила от 25.05.2018 г.).
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в ABV.bg или в Потребителския му профил (за Регистрирани потребители) на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на съобщенията му в пощенската му кутия. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Нет Инфо, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл. 27.

 • Нет Инфо не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ABV.bg.
 • (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Нет Инфо предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в ABV.bg.

Чл. 28. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Регистрираният потребител се задължава да обезщети Нет Инфо за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 29. (нов в сила от 25.05.2018 г.)

 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • Администратор е „Нет Инфо“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. „Христофор Колумб“ 41, ет. 3, а негов представител във връзка с обработката на лични данни е dpo@netinfo.bg
 • Можете да се свържете с Нет Инфо във връзка с обработката на лични данни по някой от следните начини: чрез и-мейл на адреса, посочен в ал. 3.
 • Във връзка с обработката на личните данни на Регистрираните потребители, Нет Инфо е определило лице, отговорно за обработката на лични данни, с което можете да се свържете по следните начини: на и-мейл dpo@netinfo.bg
 • Нет инфо обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679, наричан „ОРЗД“) – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно, на основание чл. 6, ал. 1, „б“, ОРЗД– за изпълнение на настоящия договор, както и на основание чл. 6, ал. 1 „е“ – за да следваме нашите легитимни интереси.
 • Целите на обработването са, както следва: (i) Предоставяне на услугата „Безплатна пощенска кутия“, както и другите свързани Услуги; (ii) Извършване на профилиране на потребителите с цел предлагане на конкретни стоки и услуги от трети лица включително; (iii) за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, директен маркетинг, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели; (iv) индивидуализиране на потребителите на АБВ поща и администриране на отношенията с тях; (v) служебни цели (счетоводна отчетност, установяване на контакт с потребител и др.).;
 • Доколкото използваме Вашите данни за целите на директния маркетинг-предоставяне на нетаргетирана банерна, видео и друг вид реклама, ние го правим, за да следваме нашите легитимни интереси. Тези интереси включват факта, че Нет Инфо ЕАД е дружество с търговска цел, продаващо реклама. Данните на деца няма да бъдат използвани за целите на директен маркетинг.
 • За да гарантираме, че Вашите интереси за защитени, искаме да Ви уведомим, че имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
 • Личните данни, които събира Нет Инфо, могат да бъдат разкривани на следните категории трети лица: (i) компетентни държавни органи, когато са поискани в съответствие с приложимите закони и утвърден ред и след като се уверим, че са налице тези предпоставки; (ii) Наши контрагенти, с цел да Ви предоставят персонализирани търговски предложения; (iii) Smart Ad Server, посредством API, което не изисква човешка намеса; (iv) При активиране на опциите за таргетиране по пол и възраст за рекламодателски кампании, таргет групите се добавят ръчно от банер администратор; (v) DFP (инструмент на Гугъл), който дава възможност за предоставяне на персонализирани реклами; (vi) други метрични инструменти, които могат да се съдържат като програмен код в рекламните съобщения. С цел избягваме на всяко съмнение Нет инфо използва данните ви само ако предварително сте дали съгласие за това. Последното не се прилага по отношение на данните за възраст, които Нет инфо използва за да гарантира, че децата няма да получават неподходяща реклама.
 • Във връзка с обработката на Вашите лични данни, имате следните права:
  1. На информация съгл. чл. 15 от ОРЗД относно Ваши лични данни, които биват обработвани;
  2. На коригиране и попълване на данни съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;
  3. На изтриване без ненужно забавяне на Вашите лични данни, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;
  4. На ограничаване на обработването, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;
  5. На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на Вашите лични данни, което възражение произтича от основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;
  6. На преносимост на данните, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;
  7. Имате право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно- Комисията за защита на личните данни.
 • Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.
 • Нет Инфо съхранява Вашите лични данни за срока на предоставяне на Услугите и ги изтрива в разумен срок след преустановяване на предоставянето на Услугите, в зависимост от техническото време, което се изисква тези данни да бъдат заличени.
 • Ако личните данни, необходими за създаване на профил в ABV.bg, не бъдат предоставени, Нет Инфо може да няма възможност да предостави съответните Услуги.
 • Имате право да откажете личните Ви данни да бъдат използване за целите на директен маркетинг. В този случай Нет Инфо няма да има възможност да предоставя качествено подбрани за Вас продукти и/или услуги директно или чрез трети лица. В този случай Вие отново ще продължавате на виждате рекламни съобщения, но те ще бъдат на произволен принцип и няма да бъдат персонализирани конкретно с оглед вашите интереси
 • Нет Инфо извършва Контекстен и поведенчески анализ за целите на таргетирано рекламиране, което съставлява профилиране по смисъла на ОРЗД, като се използва собствен софтуерен продукт на Нет инфо – AdWise;
 • Нет Инфо събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта ABV.bg, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, както и информацията, получена посредством използването на Контекстен и поведенчески анализ – след получаване на съгласие на потребителя.
 • (изм. в сила от 15.08.2016 г., доп. в сила от 25.05.2018 г.) Потребителите следва да имат предвид, че Нет Инфо при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях, които (i) разкриват расов или етнически произход; (ii) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или (iii) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном, както и други „специални категории данни“ по смисъла на ОРЗД. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугите, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на Нет Инфо по никакъв начин.
 • (отм. в сила от 25.05.2018 г.)

Обработване на информация за Регистрирания потребител

Чл. 30.

 • Нет Инфо полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 • (доп. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Нет Инфо се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Тези мерки включват: Достъпът на потребителите на АБВ поща до системите на АБВ поща и трафикът на данни, генериран при комуникацията потребител – сървър се осъществяват по криптиран канал чрез уеб и мобилен интерфейс, разработени от екипа на „Нет Инфо“ АД. При разработването на съответния софтуер са приложени методи и техники, които защитават потребителите от разпространените типове атаки като – XSS (възможност за въвеждане на зловреден код чрез JavaScript), CSRF (кражба на идентичност на потребител чрез дублиране на потребителска сесия), click jacking и др. В криптиран вид се съхраняват и паролите на потребителите(Нет Инфо използва BCrypt). Комуникацията между имейл сървърите на ABV.bg и сървърите на трети страни при обмяна на имейл съобщения, също се осъществява по криптиран TLS канал, доколкото сървърите на третата страна поддържат такава възможност. Нет Инфо осигурява и мерки за физическа сигурност на сървърите, където се съхраняват вашите данни и контролира достъпа до тях директно или чрез свои партньори. При дистанционен достъп до нашите сървъри от страна на нашите служители, ние поддържаме история на лог-овете и история на дейността, за да осигурим прозрачност в процеса по обработка.
 • Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Нет Инфо взема съответните специални мерки за защита на данните.
 • Нет Инфо се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 • (доп. в сила от 25.05.2018 г.) В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, Нет Инфо обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Регистрираният потребител ще изрази съгласието си и чрез отделно волеизявление в съответствие с изискванията на ОРЗД.
 • Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Нет Инфо има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 • (отм., в сила от 25.05.2018 г.).
 • (изм. в сила от 15.08.2016 г.) Потребителите следва да бъдат уведомени и се съгласяват, че при отмяна на тяхно съгласие, или при отказ за предоставяне на информация, представляваща лични данни, Нет Инфо има право да прекрати достъпа им до Услугите.

Чл. 30.1. (нов, в сила от 12.12.2018г.) Съхранение на информация на неактивни потребители

 1. Регистрираният потребител следва да посещава своята пощенска кутия в АБВ поща, като се вписва чрез потребителско име и парола не по-рядко от веднъж на всеки шест месеца до окончателната деактивация/изтриване на профила в случаите, предвидени в настоящите Общи условия.
 2. Когато Регистрираният потребител не изпълни задължението си по ал. 1, Нет Инфо изтрива, без да търси допълнително съгласие на потребителя, следната информация от неговата/нейната АБВ поща: (i) целия архив от получени писма в съответната пощенска кутия; и (ii) целия архив на изпратени писма от съответния потребител, доколкото чрез настройките на профила е било зададено да се пази такъв архив.
 3. Нет Инфо не носи отговорност за каквато и да е загуба на информация от страна на Регистрирания потребител, която може да настъпи вследствие на изтриване на информацията, описана в настоящата разпоредба 30.1.
 4. (изм. в сила от 24.05.2021 г.) Когато Регистриран потребител не се е вписвал в АБВ профила си в срок от 3 (три) години, Нет Инфо уведомява съответния регистриран потребител за това обстоятелство и му дава 14-дневен срок да извърши някое от следните действия: (i) да възобнови използването на АБВ профила си; (ii) да се въздържи от възобновяване използването на АБВ профила си, което ще доведе до запазване на профилните данни за срок от допълнителни 2 (две) години, както е посочено в ал. 6 по-долу; или (iii) да възрази изрично срещу запазване на профилните му данни, т.е. да потвърди желанието си съответният потребителски профил да бъде окончателно заличен, като последното ще доведе до окончателна деактивация/изтриване на профила на Регистрирания потребител от страна на Нет Инфо, след което съответното потребителско име може да бъде свободно за регистрация от друг потребител.
 5. (изм. в сила от 18.05.2020 г.) Уведомлението по ал. 4 се изпраща от Нет Инфо до пощенската кутия на съответния Регистриран потребител в АБВ поща и до предоставения от Регистрирания потребител адрес на алтернативна електронна поща (алтернативен email). С уведомлението се дава 14-дневен срок на Регистрирания потребител да се впише в своята АБВ поща, като на Регистрирания потребител се обръща внимание на последиците при неактивност след този период, съгласно настоящата разпоредба, както и на възможността да упражни своето право да възрази изрично срещу запазване на профилните му данни, т.е. да потвърди желанието си съответният потребителски профил да бъде окончателно заличен.
 6. (изм. в сила от 24.05.2021 г.) Когато Нет Инфо констатира, че Регистриран потребител не се е вписвал в своята АБВ поща за период от 5 (пет) години, Нет Инфо има право едностранно и без предизвестие да изтрие и деактивира цялата пощенска кутия на Регистрирания потребител, след което потребителското име може да бъде свободно за регистрация от друг Нерегистриран потребител.
 7. Когато Нет Инфо изтрие и деактивира профила аз на Регистрирания потребител вследствие на неактивност, продължила 5 (пет) години, както и при изричен избор на Регистрирания потребител за деактивация на неговия профил след изтичане на 3 (три) години от последното влизане в пощенската кутия съгласно ал. 4 по-горе, се счита, че Регистрираният потребител не проявява интерес към използване на пощенската кутия АБВ през съответния профил, поради което се счита, че такъв неактивен потребител е уведомил всички трети лица, включително доставчици на услуги, че той вече не е титуляр на тази пощенска кутия и всякаква комуникация, насочена към съответния Регистриран потребител, изпратена до пощенската кутия, която е била изтрита/деактивирана, следва да бъде преустановена.
 8. Ако трето лице изпрати съобщение до Регистрирания потребител чрез пощенската кутия, която е била изтрита/деактивирана, то тези съобщения могат да бъдат получени от друг Регистриран потребител, когато потребителското име се използва от друг потребител след изтриването/деактивацията на пощенската кутия. Нет Инфо не носи отговорност за комуникация/данни/информация, изпратена до Регистрирания потребител, чиято пощенска кутия е била изтрита/деактивирана и когато съобщението е получено от друг потребител, който е регистрирал пощенска кутия в АБВ поща с потребителско име, идентично с това на вече изтрита/деактивирана пощенска кутия.
 9. Когато Регистриран потребител получи съобщение, за което има съмнение, че е насочено към потребител, чиято поща е била изтрита/деактивирана, то същият следва незабавно да уведоми подателя на съобщението, както и екипа на Нет Инфо.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 31.

 • (изм. в сила от 15.08.2016 г., доп. в сила от 25.05.2018 г.) Нет Инфо събира и използва информацията по чл. 27 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията са изчерпателно изброени. Ако Нет Инфо има нужда да използва тези лични данни за други цели, то Вашето съгласие ще бъде поискано отделно.
 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нет Инфо на посочените адрес или e-mail за контакти.
 • (отм. в сила от 25.05.2018 г.)

Разкриване на информацията

Чл. 32. Нет Инфо се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 33.

 • (изм. в сила 25.05.2018 г.) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
  • преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване поддържането на ABV.bg;
  • взаимно съгласие на страните за прекратяването;
  • други предвидени в закона случаи.
 • Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Нет Инфо Услуги.
 • (доп. в сила от 25.05.2018 г.) При прекратяване на договора Нет Инфо дезактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната, а личните данни, които са събрани и обработвани, биват изтрити в разумен срок, освен ако Нет Инфо няма законово задължение да ги пази.

Разваляне на договора

Чл. 34. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 35. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в ABV.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 36. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 37. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 28.05.2014 г., изменение в сила от 24.09.2015г., 28.09.2015г., 15.08.2016г., 25.05.2018 г. и 24.05.2021 г.

Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта DOX.bg
(в сила от 23.05.2018 г.)

Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услугите, достъпни през уебсайта DOX.bg. При натискане на виртуален бутон „Създай АБВ Профил“, във връзка с регистрацията при употреба на услугите на DOX.bg, или „Качи“ автоматично се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате. При използване на някоя функционалност, предлагана през уебсайта DOX.bg също се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от „Нет Инфо“ ЕАД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайтa DOX.bg и урежда отношенията между „Нет Инфо“ АД, ЕИК 202632567 със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. „Христофор Колумб“ 41, ет. 6 (наричано по-долу за краткост „Нет Инфо“) и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта DOX.bg.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. DOX.bg (http://www.dox.bg) е уебсайт – виртуални информационни ресурси в Интернет, собственост на Нет Инфо, които дават възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 2. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 3. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 4. Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 5. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 6. IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 7. Контекстен и поведенчески анализ – подходи, основаващи се на автоматизиран анализ, непозволяващ персонализирането на потребители на (i) съдържанието на Интернет страници, заредени (текущо или в предходен момент) от Регистрирания потребител; и/или (ii) информация за домейните на трети лица, изпратили електронно съобщение (e-mail) до Регистриран потребител, получено в Потребителския му профил; и/или (iii) мета-данни от Потребителския профил на Регистрирания потребител, предмет и текст на съобщението.
 8. Мобилна версия на услугата – модифицирана версия на предоставяна от Нет Инфо услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез ползване на услуги за достъп до интернет и пренос на данни, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.
 9. Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
 10. (изм. в сила 06.02.2019 г.) „Нет Инфо“ ЕАД (Нет Инфо) е търговското дружество с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, правоприемник на „Нет Инфо.БГ“ ЕАД по силата на договор за прехвърляне на търговско предприятие от 30.09.2013 г., предоставящо посредством администрирания от него уебсайт DOX.bg (https://DOX.bg) Услуги. Телефоните за контакт с Нет Инфо са, както следва: (1) тел. (+359 2) 960 31 98 – телефон единствено за установяване на контакт с екипа за техническа поддръжка на Услугите (при технически проблеми, проблеми с установяване на достъп до електронна пощенска кутия, проблеми при използване на електронна пощенска кутия и т.н.); и (2) тел.(+359 2) 960 31 00 – телефон за установяване на контакт с регистратура на Нет Инфо. Алтернативно, за връзка с ABV.bg посредством електронна форма за контакт, моля натиснете тук. Повече информация относно цялото портфолио от уебсайтове и услуги, вкл. рекламни, предлагани от Нет Инфо можете да намерите на: https://www.netinfocompany.bg/.
 11. Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
 12. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством DOX.bg.
 13. Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в DOX.bg или ABV.bg.
 14. Потребителски профил е обособена част от уебсайта DOX.bg, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Нет Инфо при регистрацията и съхранявана при Нет Инфо, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.
 15. Предназначение на контекстния и поведенчески анализ e определяне на лингвистични зависимости, по-специално – семантичен анализ, PLSA, LDA и други, базирани на неперсонализирани данни и позволяващи адаптиране на съдържанието на Уебсайтовете, показвани на Регистрирания потребител; показване на относими резултати при търсене; за предотвратяване получаването на нежелана електронна поща; за защита от зловреден софтуер; за показване на таргетирана реклама и др.
 16. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта DOX.bg, чрез създаване на профил директно в DOX.bg или който достъпва услугите за Регистриран потребител чрез Потребителско име и Парола от Потребителски профил, създаден в ABV.bg.
 17. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
 18. Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 19. Уебсайт / сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 20. Услуги са услугите, предоставяни посредством DOX.bg на Потребителите чрез DOX.bg, а именно възможност за разполагане и съхраняване на сървъри на Нет Инфо на файлове до определен в настоящите Общи условия размер, както и възможност за споделяне на тези файлове с други лица.

Предмет

Чл.2. Нет Инфо предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в DOX.bg изисквания за конкретните Услуги.

 1. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Нет Инфо на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от Нет Инфо като предоставяни срещу регистрация, без регистрация (за нерегистрирани потребители) или срещу регистрация и заплащане на определена цени, оповестени на Интернет страниците в DOX.bg, в зависимост от режима на ползване, избран от съответния Потребител.
 2. Нет Инфо може да осигури на Регистрирания потребител възможност за ползване през мобилна мрежа, на която същият е абонат или потребител, на мобилна версия на предоставяната услуга „DOX.bg“ или на други Услуги, предмет на настоящите Общи условия.
 3. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Нет Инфо не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Нет Инфо (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност, софтуерна и/или хардуерна несъвместимост и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл. 3. Доколкото предоставяните от Нет Инфо Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от Нет Инфо.

Чл. 4.

 1. За да използва предоставяните от Нет Инфо Услуги, Потребителят: (i) предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на DOX.bg; (ii) Използва потребителското си име и парола от профила, който е създал в www.abv.bg, когато DOX.bg се използва като допълнителна услуга; или (iii) Използва услугите на DOX.bg като нерегистриран потребител и да изрази съгласие с настоящите Общи условия, както и съгласие личните му данни да бъдат обработвани във връзка с предоставяните от Нет Инфо Услуги. При регистрация на непълнолетно лице (между 14 и 18 години), същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
 2. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Потвърди“, Регистрираният/Нерегистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Достъпът за Нерегистриран потребител до Услугите може да бъде осъществен само след даване на съгласие с настоящите общи условия. Със записването му на съответен носител в сървъра на Нет Инфо чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Нет Инфо може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://passport.abv.bg/app/profiles/resources/terms/terms.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
 3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Регистрираният потребител може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. В тази връзка, имате право и във всеки последващ момент да поискате коригирането или актуализирането на информацията, която първоначално сте въвели. Данните, които се обработват относно нерегистрирани потребители могат да бъдат коригирани, доколкото това е приложимо.
 4. За използването на платените Услуги, предоставяни от Нет Инфо, освен регистрация на Регистрирания потребител е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на съответната Интернет страница начини.
 5. С регистрирането си в DOX.bg и придобиване качеството „Регистриран потребител“, всеки Регистриран потребител получава достъп до всички предлагани от Нет Инфо Услуги, изискващи само регистрация и достъпни както чрез ABV.bg, така и чрез уебсайта www.DOX.bg, без да е необходимо да се регистрира отделно във всеки един от двата уебсайта. Доколкото Услугите от DOX.bg се използват като допълнителни услуги от Регистрирани потребители в ABV.bg, същите следва да приемат настоящите Общи Условия с отделно волеизявление.
 6. При попълване заявлението за регистрация в DOX.bg Регистрираният потребител, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Регистрирания потребител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица) или други изискуеми от електронната форма на Нет Инфо данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Регистрираният потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Нет Инфо има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител. За повече информация относно правата и задълженията във връзка с личните данни, моля да прочетете Раздел IV „Защита на личните данни“
 7. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Нет Инфо и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

Потребителско име и парола

Чл. 5.

 1. При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта DOX.bg. Ако Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Регистриран потребител.
 2. Регистрираният потребител има възможност да използва Потребителското име и Паролата, които е заявил за използването на услугата „безплатна пощенска кутия“ чрез ABV.bg.
 3. Няма пречка Потребител, който използва Потребителското име и Паролата, които е заявил за използването на услугата „безплатна пощенска кутия“ чрез ABV.bg да си направи отделна регистрация за целите на използването на Услугите, описани в настоящите Общи Условия.
 4. Потребителското име, с което Потребител е регистриран в DOX.bg, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на Нет Инфо за срока на действие на договора. Нет Инфо не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 5. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си и отговора на тайния въпрос и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата
 6. С цел по-голяма защита, Нет Инфо препоръчва на своите потребители да полагат усилия съставената от тях парола да бъде достатъчно уникална или сложна, за да се предотврати лесното й разпознаване от трети недобросъвестни лица. Нет Инфо препоръчва на своите потребители също така периодичното подменяне на паролата на период от всеки 3 /три/ месеца, като новата парола да не съвпада с предишните три, използвани от потребителя по-рано през този период.
 7. Нет Инфо по никакъв повод не изпраща до своите потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на потребителско име и парола за достъп в DOX.bg.
 8. Нет Инфо е наясно, че потребителското име и паролата могат да доведат до пряката или непряката идентификация на съответния потребител. В тази връзка тези данни ще бъдат третирани като „лични данни“ по реда, описан в Раздел IV „Защита на личните данни“. Това се отнася както за потребителски профили създадени специално за услугата „DOX.bg“, така и за потребители, които достъпват услугата „DOX.bg“ чрез своите потребителски профили, създадени за www.abv.bg.

Сключване на договора

Чл. 6.

 1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез факс и електронна поща.
 2. След сключване на договора с Регистриран потребител, Нет Инфо незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до новосъздадената електронна пощенска кутия на Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с Нет Инфо и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия. При сключване на договора с Нерегистриран потребител, Нет Инфо записва волеизявлението на съответния потребител за съгласие с настоящите Общи Условия.
 3. В случаите, когато за ползването на конкретна услуга на съответната Интернет страница се изисква плащане на определена цена, Регистрираният потребител прави конкретна заявка за активиране на съответната услуга от Нет Инфо на базата на сключения договор между страните.
 4. По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга са описани на съответната Интернет страница в DOX.bg
 5. Регистриран потребител, който не е търговец, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Нет Инфо по факс: (+359 2) 963 41 79 или на специалната секция GDPR в профила Нет Инфо възстановява на Регистрирания потребител в пълен размер заплатената от него сума за активиране на съответната платена услуга до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си по тази алинея.
 6. При опосредяване заплащането на съответната Услуга или пакет от Услуги посредством изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер с всяко изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер се сключва отделен индивидуален договор, който поражда действие от момента на въвеждане от Регистрирания потребител на получения код за активация в полето „Ключ“, повторно въвеждане на кода за активация и натискане на бутона „Въведи“. В случай, че Регистрираният потребител не въведе кода за активация в срок от 6 (шест) месеца от получаване на кода, индивидуалният договор се счита за прекратен. В случаите на заплащане посредством изпращане на SMS се счита, че с изпращане на съответния SMS Регистрираният потребител е дал своето изрично съгласие за започване на предоставяне на услугата и ал. 5 от настоящия член не се прилага.
 7. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

Приложно поле

Чл. 7. Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

Изменение на Общите условия

Чл. 8.

 1. Доколкото предоставяните от Нет Инфо Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Нет Инфо.
 2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, Нет Инфо довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в DOX.bg и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Регистрирания потребител за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. Нет Инфо предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.
 3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Регистрираният потребител, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на Услугите или чрез изрично волеизявление.
 4. Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

Услуги, предоставяни посредством DOX.bg

Услуги за Регистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg

Чл. 9

 1. Услугите за Регистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg, са Услуги, за които е необходима регистрация в DOX.bg или чрез използване на Потребителско име и Парола от ABV.bg
 2. Услугите по предходната алинея се изразяват в предоставяне на Регистрирания потребител на възможност за съхраняване на файлове на сървъри на Нет Инфо посредством Потребителския си профил, както и възможността Регистрираният потребител да прави така съхранените файлове достъпни и за други лица. Дисковото пространство, предоставяно на Регистрирания потребител за съхраняване на файлове, е ограничено като Нет Инфо си запазва правото да променя без предупреждение размерът на това ограничение.
 3. Файловете, съхранени от Регистриран потребител посредством Потребителския му профил, доколкото не са изтрити от самия Регистриран потребител, се пазят на сървърите на Нет Инфо и са достъпни за Регистрирания потребител и за лицата, с които те са споделени, за срока на действие на договора между Регистрирания потребител и Нет Инфо, с изключение на случите, изрично предвидени в настоящите Общи условия.
 4. Регистрираният потребител може да прави достъпни за други лица и да прекратява достъпа на такива до съхранените от него в Потребителския профил му файлове, посредством функциите за споделяне и прекратяване на споделянето, достъпни чрез Потребителския му профил.
 5. Лицето, с което е споделен определен файл по начина, описан в ал. 4 по-горе, има възможност да го свали на свое дисково пространство.

Услуги за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg

Чл. 10.

 1. Услугите за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством DOX.bg, са Услуги, за които не е необходима регистрация.
 2. Услугите по предходната алинея се изразяват в предоставяне на Нерегистрирания потребител на възможност за съхраняване на файлове на сървъри на Нет Инфо, посредством формата за изпращане на файл без регистрация, достъпна в DOX.bg в реално време (on-line), както и възможността Нерегистрираният потребител да прави така съхранените файлове достъпни и за други лица.
 3. Файловете, съхранени от Нерегистрирания потребител посредством формата за изпращане на файл без регистрация, се пазят на сървърите на Нет Инфо и са достъпни за Нерегистрирания потребител и лицата, с които са споделени по описания в ал. 4 по-долу начин, за период от 14 дни, след което биват изтривани автоматично, освен ако не бъдат изтрити по-рано от съответния потребител.
 4. При завършване попълването на формата за изпращане на файл без регистрация, в съответната страница от уебсайта DOX.bg се появяват две електронни препратки – 1. „електронна препратка за споделяне“, посредством която се получава достъп до съхранените от Нерегистрирания потребител файлове, както от него, така и от всяко друго лице, на което е изпратена съответната електронна препратка, и 2, „електронна препратка за прекратяване на споделянето“, посредством която Потребителят може да прекрати достъпа до съхранените файлове на всички лица, на които е предоставил достъп до тях, чрез изпращане на електронната препратка за споделяне.
 5. Лицето, с което са споделени файлове по начина, описан в ал. 4 по-горе, има възможност да свали споделените файлове на свое дисково пространство.

Чл. 11. Цени и начини на плащане

 1. Цените за получаване на достъп до платените Услуги са обявени на съответната Интернет страница на DOX.bg и са предмет на актуализиране от страна на Нет Инфо. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност /в случай, че такъв се дължи/. Последващо изменение в цените не засяга правата на Регистриран потребител, който вече е предплатил определено време за достъп до Услугите. В случаите на опосредено заплащане на Услугите чрез SMS последващо изменение в цените не засяга Регистриран потребител, който вече е активирал достъпа до съответната услугата посредством получения код за активиране.
 2. Регистрираният потребител може да извърши плащането на цената на услугата или абонаментната такса по всеки един от посочените в съответната Интернет страница начини. Максималният срок, за който Регистрираният потребител може да предплати услуга, предоставяна от Нет Инфо чрез DOX.bg е, 2 години.
 3. Цената на услугата може да бъде платена от Регистрирания потребител или от трето лице.
 4. При наличие на договореност между Регистрирания потребител и мобилен оператор, за ползване на услугата достъп чрез мобилна мрежа до предлагани от Нет Инфо мобилни версии на предоставяните Услуги, Регистрираният потребител заплаща на мобилния оператор абонаментна такса, съгласно ценовата му листа и по договорения с него начин. Нет Инфо не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им. При използване на услугата в роуминг, Регистрирания потребител може да дължи заплащане допълнително и на цени и такси за пренос, в съответствие с тарифите на съответния оператор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 14. Права и задължения на Нет Инфо

 1. Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.
 2. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
 3. Нет Инфо има право да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последното влизане в съответния Потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последния предплатен от Регистрирания потребител абонаментен период или изконсумиране на предплатения пакет Услуги при ползване на платените Услуги по чл. 10 от настоящите Общи условия.
 4. (изм. в сила от 23.05.2018 г.) Нет Инфо има правото да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител и в случай, че Регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на Нет Инфо върху съдържащите се на уебсайта DOX.bg елементи – обекти на интелектуална собственост.

Чл. 15.

 1. Нет Инфо има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукитата, инсталирани от Нет Инфо, се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на съответния Уебсайт, собственост на Нет Инфо, включително и за повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя, запазване на настройки, мониторинг, за използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ и др., с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайта DOX.bg. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук . Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избрани от тях кукита като променят настройките на своите браузъри. Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените от тях кукита, Нет Инфо може да бъде лишено от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на съответния притежаван от него Уебсайт. Въпреки горното, Потребителите се съгласяват, че някои видове кукита са задължителни за изправното функциониране на съответния Уебсайт и нямат възможност да откажат съхраняването им и/или достъпа до тях, освен чрез преустановяване на ползването на Услугите. Кукитата могат да съставляват лични данни, поради което ще бъдат третирани в съответствие с правилата за обработка на лични данни от Нет Инфо.
 2. Нет Инфо може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в DOX.bg, за продажба на стоки и предоставяне на услуги от Нет Инфо и трети лица, включително с използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ за целите на таргетирано рекламиране, което съставлява профилиране по смисъла на Общия регламент относно защита на данните (Регламент 2016/679). Нет Инфо си запазва правото при предоставяне на Услугите от DOX.bg да поставя на вниманието както на Регистрирания, така и на Нерегистрирания потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на Нет Инфо или такива, намиращи се извън контрола на Нет Инфо, включително при условията на Контекстен и поведенчески анализ. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери, включително с използване на методите на Контекстен и поведенчески анализ.
 3. Нет Инфо има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Регистрирания потребител, а когато е възможно, и до Нерегистрирания потребител, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други, включително и с прилагането на Контекстен и поведенчески анализ за по-доброто таргетиране на съобщенията. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Нет Инфо. Регистрираният потребител има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения и използването на данните му за целите на директния маркетинг като използва съответния виртуален бутон.
 4. Нет Инфо няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Услугите или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него на сървъри на Нет Инфо файлове.
 5. Нет Инфо има право да обобщава анонимизирани данни от прилагането на Контекстен и поведенчески анализ за трети страни, с цел подобряване релевантността на сервираните на Потребителите реклами. Изборът на подходящи технически средства за използване на информацията се прави от Нет Инфо, като се прилагат добри индустриални практики за запазване на интегритета на информацията и обезпечаване на бързият й пренос. Нет Инфо обобщава тази информация за трети страни по начин и в обем, които не позволяват на третите страни разкриване на самоличността на отделни Потребители и не застрашават тяхната сигурност. Анонимизираните данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице и по този начин да доведат до пряката и/или непряката му идентификация. Нет Инфо действа с волята на коректен доставчик на услуги на Интернет обществото и не предоставя обработени данни на трети страни, когато масивът на тези данни е достатъчно малък и би могъл да позволи разкриване на дигиталната самоличност на даден Потребител. В случай че Нет Инфо предостави индивидуални данни за Потребител на трети страни, то това може да бъде извършено само при изричното съгласие на последния, което съгласие следва да бъде получено отделно.

Чл. 16.

 1. Нет Инфо си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез DOX.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в DOX.bg, и/или в Потребителския профил на Регистрирания потребител.
 2. При прекратяване предоставянето на безплатна услуга или на услуга по чл. 10, ал. 2, т. 1 срокът на предизвестието е 90 (деветдесет) дни.
 3. В случаите на преустановяване предоставянето на абонаментна услуга по чл. 10, ал. 2, т. 2, Нет Инфо поддържа услугата достъпна за Регистрирания потребител до изтичане на предплатения абонаментен период. В случаите на чл. 10, ал. 2, т. 3 Регистрираният потребител има достъп до съответната услугата до изконсумиране на предплатения пакет, но за не повече от 90 (деветдесет) дни след публикуване на съобщението за предстоящото спиране на услугата.
 4. В случай, че Регистрираният потребител не е изконсумирал предплатения пакет Услуги в срока по ал. 3 Нет Инфо възстановява на Регистрирания потребител неизползваната част от цената.

Чл. 17.

Нет Инфо има право, но не и задължение по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или премахва съхранените от Потребители на сървъри на Нет Инфо файлове, когато съдържанието на същите противоречи на предвидени в настоящите Общи условия изисквания и/или по преценка на Нет Инфо – на повелителни норми на закона, доколкото Нет Инфо има възможност да установи това.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 18. (изм. в сила от 23.05.2018 г.) Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством DOX.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нет Инфо за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува Услугите, Регистрираният потребител, следва да въведе Потребителското си име и Парола. Нерегистрираният потребител има право да използва Услугите на DOX.bg без да извършва регистрация, но при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нет Инфо.

Чл. 19. Регистрираният потребител, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията. Регистрираният потребител има и други права във връзка с обработката на лични данни, които са подробно описани в настоящите общи условия, както и в информацията, която е предоставена във връзка с чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент ЕС 2016/679). Регистрираният потребител също има право на достъп и корекция в режим on-line на личните си данни, доколкото това е възможно, както и на останалите права във връзка с обработката на лични данни.

Чл. 20. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Нет Инфо, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Нет Инфо и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 21. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Нет Инфо Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 22.

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта DOX.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Нет Инфо или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Нет Инфо и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Нет Инфо или трето лице.
 3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Нет Инфо, Потребителят дължи на Нет Инфо неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Нет Инфо от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
 4. Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от Нет Инфо Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на Нет Инфо, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
  1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  2. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
  3. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
  4. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Нет Инфо;
  5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
  6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
  7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  8. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
 5. При неспазване на изискванията на ал. 4, Нет Инфо има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, Нет Инфо има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 23. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Нет Инфо Услуги:

 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 3. да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите („denial of service“);
 5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта DOX.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 6. да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 7. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 24. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете DOX.bg.

Чл. 25. Отговорност. Ограничаване на отговорността

 1. Нет Инфо полага грижи информацията в DOX.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта DOX.bg. Нет Инфо няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Нет Инфо не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Нет Инфо умишлено или при проявена груба небрежност. Нет Инфо не носи отговорност за повредени и/или изтрити файлове, които са били качени от Потребителя чрез Услугите на DOX.bg, по причини, за които Нет Инфо не отговаря.
 2. Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
 3. Нет Инфо не носи отговорност за вреди нанесени на трети лица от Потребителя при споделяне на файлове, които съдържат зловреден софтуер и/или по друг начин увреждат софтуера или хардуера на трети лица при споделянето на достъп до тези файлове от Потребителя на трети лица.
 4. Нет Инфо не носи отговорност за съдържанието на съхраняваната на неговия сървър информация от Потребител и за противоправните действия, извършени чрез същия, при ползване на Услугите, предоставяни посредством DOX.bg, както и за произтеклите за други лица вреди при достъпа или използването на тази информация, предоставена им от Потребителя.

Чл. 26.

 1. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, Нет Инфо не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него Услуги, както и за дейността на Потребителя.
 2. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в DOX.bg електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Нет Инфо не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Нет Инфо не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 3. Нет Инфо не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в DOX.bg или в Потребителския му профил (за Регистрирани потребители) на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Нет Инфо, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл. 27.

 1. Нет Инфо не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 2. (изм. в сила от 23.05.2018 г.) Нет Инфо не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез DOX.bg.
 3. (изм. в сила от 23.05.2018 г.) Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Нет Инфо предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в DOX.bg.

Чл. 28.

Регистрираният потребител се задължава да обезщети Нет Инфо за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 29. (нов в сила от 23.05.2018 г.)

 1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 2. Администратор е „Нет Инфо“ ЕАД, ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. „Христофор Колумб“ 41, ет. 3, а негов представител във връзка с обработката на лични данни е dpo@netinfo.bg
 3. По отношение на съхраняваната от Потребителя информация на сървърите на Нет Инфо чрез Услугите на DOX.bg, Нет Инфо има качеството си на обработващ и отношенията в тази връзка между Потребителя и Нет Инфо се уреждат съгласно раздел „V“ от настоящите Общи Условия
 4. Можете да се свържете с Нет Инфо във връзка с обработката на лични данни по някой от следните начини: чрез и-мейл на адреса, посочен в ал. 3.
 5. Във връзка с обработката на личните данни на Регистрираните потребители, Нет Инфо е определило лице, отговорно за обработката на лични данни, с което можете да се свържете по следните начини: на и-мейл dpo@netinfo.bg
 6. Нет Инфо обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679, наричан „ОРЗД“) – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно, на основание чл. 6, ал. 1, „б“, ОРЗД– за изпълнение на настоящия договор, както и на основание чл. 6, ал. 1 „е“ – за да следваме нашите легитимни интереси.
 7. Целите на обработването са, както следва: (i) Предоставяне на Услугите посредством DOX.bg на Потребителите, а именно възможност за разполагане и съхраняване на сървъри на Нет Инфо на файлове до определен в настоящите Общи условия размер, както и възможност за споделяне на тези файлове с други лица; (ii) Извършване на профилиране на потребителите с цел предлагане на конкретни стоки и услуги от трети лица включително; (iii) за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, директен маркетинг, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели; (iv) индивидуализиране на Регистрираните потребители на DOX.bg, както и на Нерегистрираните (доколкото е възможно и приложимо) и администриране на отношенията с тях; (v) служебни цели (счетоводна отчетност, установяване на контакт с потребител и др.).;
 8. Доколкото използваме Вашите данни за целите на директния маркетинг-предоставяне на нетаргетирана банерна, видео и друг вид реклама, ние го правим, за да следваме нашите легитимни интереси. Тези интереси включват факта, че Нет Инфо ЕАД е дружество с търговска цел, продаващо реклама. Данните на деца няма да бъдат използвани за целите на директен маркетинг.
 9. За да гарантираме, че Вашите интереси за защитени, искаме да Ви уведомим, че имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
 10. Личните данни, които събира Нет Инфо, могат да бъдат разкривани на следните категории трети лица: (i) компетентни държавни органи, когато са поискани в съответствие с приложимите закони и утвърден ред и след като се уверим, че са налице тези предпоставки; (ii) Наши контрагенти, с цел да Ви предоставят персонализирани търговски предложения; (iii) Smart Ad Server, посредством API, което не изисква човешка намеса; (iv) При активиране на опциите за таргетиране по пол и възраст за рекламодателски кампании, таргет групите се добавят ръчно от банер администратор; (v) DFP (инструмент на Гугъл), който дава възможност за предоставяне на персонализирани реклами; (iv) Част от данните Ви могат да бъдат предоставени на трети лица, когато споделяте на тези трети лица достъп до файловете, които съхранявате на сървърите на Нет Инфо чрез услугата DOX.bg; (v) други метрични инструменти, които могат да се съдържат като програмен код в рекламните съобщения. С цел избягване на всяко съмнение Нет инфо използва данните ви само ако предварително сте дали съгласие за това. Последното не се прилага по отношение на данните за възраст, които Нет инфо използва за да гарантира, че децата няма да получават неподходяща реклама.
 11. Във връзка с обработката на Вашите лични данни, имате следните права:
 12. На информация съгл. чл. 15 от ОРЗД относно Ваши лични данни, които биват обработвани;
 13. На коригиране и попълване на данни съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;
 14. На изтриване без ненужно забавяне на Вашите лични данни, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;
 15. На ограничаване на обработването, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;
 16. На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на Вашите лични данни, което възражение произтича от основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;
 17. На преносимост на данните, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;
 18. Имате право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно- Комисията за защита на личните данни.
 19. Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.
 20. Нет Инфо съхранява Вашите лични данни за срока на предоставяне на Услугите и ги изтрива в разумен срок след преустановяване на предоставянето на Услугите, в зависимост от техническото време, което се изисква тези данни да бъдат заличени.
 21. Ако личните данни, необходими за създаване на профил в DOX.bg, не бъдат предоставени, Нет Инфо може да няма възможност да предостави съответните Услуги. Вие ще можете да използвате част от услугите в DOX.bg и без регистрация – като Нерегистриран потребител.
 22. Имате право да откажете личните Ви данни да бъдат използван за целите на директен маркетинг. В този случай Нет Инфо няма да има възможност да предоставя качествено подбрани за Вас продукти и/или услуги директно или чрез трети лица. В този случай Вие отново ще продължавате да виждате рекламни съобщения, но те ще бъдат на произволен принцип и няма да бъдат персонализирани конкретно с оглед вашите интереси
 23. Нет Инфо извършва Контекстен и поведенчески анализ за целите на таргетирано рекламиране, което съставлява профилиране по смисъла на ОРЗД, като се използва собствен софтуерен продукт на Нет инфо – AdWise; /изм. с Реш. от 15.08.2016г./ Нет Инфо събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител, а когато е приложимо и когато лицето използва Услугите като Нерегистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта DOX.bg, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, както и информацията, получена посредством използването на Контекстен и поведенчески анализ – след получаване на съгласие на потребителя.
 24. Потребителите следва да имат предвид, че Нет Инфо при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях, които (i) разкриват расов или етнически произход; (ii) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или (iii) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном, както и други „специални категории данни“ по смисъла на ОРЗД. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугите, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на Нет Инфо по никакъв начин.

Чл. 30. Обработване на информация за Потребителите

 1. Нет Инфо полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. Нет Инфо обработва така събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Нет Инфо се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Тези мерки включват: Достъпът на потребителите на DOX.bg до системите на DOX.bg и трафикът на данни, генериран при комуникацията потребител – сървър се осъществяват по криптиран канал чрез уеб и мобилен интерфейс, разработени от екипа на „Нет Инфо“ АД. При разработването на съответния софтуер са приложени методи и техники, които защитават потребителите от разпространените типове атаки като – XSS (възможност за въвеждане на зловреден код чрез JavaScript), CSRF (кражба на идентичност на потребител чрез дублиране на потребителска сесия), click jacking и др. В криптиран вид се съхраняват и паролите на потребителите(Нет Инфо използва BCrypt). Комуникацията между имейл сървърите на DOX.bg и сървърите на трети страни при обмяна на имейл съобщения, също се осъществява по криптиран TLS канал, доколкото сървърите на третата страна поддържат такава възможност. Нет Инфо осигурява и мерки за физическа сигурност на сървърите, където се съхраняват вашите данни и контролира достъпа до тях директно или чрез свои партньори. При дистанционен достъп до нашите сървъри от страна на нашите служители, ние поддържаме история на лог-овете и история на дейността, за да осигурим прозрачност в процеса по обработка.
 3. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Нет Инфо взема съответните специални мерки за защита на данните.
 4. Нет Инфо се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 5. За максимална прозрачност следва да имате предвид, че уебсайтовете www.dox.bg и www.abv.bg използват споделени ресурси в техническо и организационно отношение, което не намалява нивото на защита услугите, предоставяни чрез тези уебсайтове.
 6. В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, Нет Инфо обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Регистрираният потребител ще изрази съгласието си и чрез отделно волеизявление в съответствие с изискванията на ОРЗД.
 7. Нет Инфо събира и данни за Нерегистрирани потребители, като например IP адреси, които са необходими с цел осигуряване на прозрачност на обработката и защита на интересите на Нет Инфо и други трети лица.
 8. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Нет Инфо има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 9. Потребителите следва да бъдат уведомени и се съгласяват, че при отмяна на тяхно съгласие, или при отказ за предоставяне на информация, представляваща лични данни, Нет Инфо има право да прекрати достъпа им до Услугите.

Чл. 31. Цели, за които може да се използва информацията

 1. Инфо събира и използва информацията по чл. 27 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за таргетирана реклама, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията са изчерпателно изброени. Ако Нет Инфо има нужда да използва тези лични данни за други цели, то Вашето съгласие ще бъде поискано отделно.
 2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нет Инфо на посочените адрес или e-mail за контакти.

Разкриване на информацията

Чл. 32. Нет Инфо се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 2. Потребителят е дал достъп на трети лица до съхраняваните от него файлове на сървърите на Нет Инфо чрез услугата DOX.bg.
 3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 4. други случаи посочени в приложимите нормативни актове.

V. Съхраняване на лични данни от Потребителя на сървърите на Нет Инфо чрез услугата DOX.bg

Чл. 33. Определяне на ролите

 1. Когато използвате Услугите на DOX.bg, а именно възможността за разполагане и съхраняване на сървъри на Нет Инфо на файлове до определен в настоящите Общи условия размер, както и възможност за споделяне на тези файлове с други лица, доколкото тези файлове биха могли да съдържат лични данни, Нет Инфо обработва тези лични данни чрез съхранението им от името и за сметка на Потребителя, като Потребителя е този, който определя целите на обработката.
 2. Когато използвате Услугите на DOX.bg, а именно възможността за разполагане и съхраняване на сървъри на Нет Инфо на файлове до определен в настоящите Общи условия размер, както и възможност за споделяне на тези файлове с други лица, Нет Инфо действа като обработващ по смисъла на ОРЗД, а Потребителят има качеството на администратор. Отношенията между Потребителя, в качеството си на администратор и Нет Инфо, в качеството си на обработващ, се определят съгласно правилата на настоящия раздел.

Чл. 34. Обработка по изрично документирано нареждане.

 1. Нет инфо ще обработва личните данни, които качвате и споделяте, когато използвате Услугите на DOX.bg, само по ваше нареждане, което можете да извършвате чрез функционалните бутони на уебсайта ни. Това например може да бъде да съхраняваме съответните лични данни – като качите съответния файл чрез DOX.bg, да предоставим достъп до данните на трети лица – като споделите файловете с трети лица, да спрем да съхраняваме данни – като използвате функционалността за изтриване на файловете, които съхранявате;

Чл. 35. Задължение за конфиденциалност

 1. Всички служители, които могат да достъпват информацията, която качвате на нашите сървъри чрез услугата DOX.bg, са поели надлежно ангажимент за конфиденциалност.

Чл. 36. Технически и организационни мерки за защита

 1. Нет Инфо прилага по отношение на файловете, съответно на личните данни в тях, които съхранявате на сървърите ни техническите и организационни мерки, описани в чл. 30 от настоящите Общи Условия.
 2. С качването на файловете на сървърите на Нет Инфо чрез услугата DOX.bg и/или с приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят се съгласява, декларира и гарантира, че техническите и организационните мерки, които прилага Нет Инфо предоставят достатъчно ниво на защита спрямо личните данни, които Потребителят е съхранил на сървърите на Нет Инфо чрез услугата DOX.bg.

Чл. 37. Ангажиране на други обработващи от Нет Инфо

 1. Нет Инфо не ангажира други обработващи лични данни извън нашите служители, които целят да Ви бъдат предоставени качествено нашите Услуги;

Чл. 38. Оказване на Съдействие от Нет Инфо.

 1. Нет Инфо оказва съдействие за изпълнението на задълженията на Потребителя като администратор/обработващ, доколкото са приложими, включително във връзка с уведомяване на надзорен орган и/или субекти на данни.

Чл. 39. Изтриване и достъпване на обработваните лични данни.

 1. По избор на Потребителя Нет Инфо заличава или връща на Потребителя, когато това е възможно, всички лични данни след приключване на обработката и заличава съществуващите копия, освен ако не съществува законово задължение да съхраняваме тези данни по-дълго.
 2. Нет Инфо спазва условията, съгласно чл. 28, ал. 3, „з“ от GDPR, когато това е възможно и приложимо.

VI. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 40. Прекратяване

 1. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
  • преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване поддържането на DOX.bg;
  • взаимно съгласие на страните за прекратяването;
  • други предвидени в закона случаи.
 2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Нет Инфо Услуги.
 3. (доп. в сила от 23.05.2018 г.) При прекратяване на договора Нет Инфо дезактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната, а личните данни, които са събрани и обработвани, биват изтрити в разумен срок, освен ако Нет Инфо няма законово задължение да ги пази.

Разваляне на договора

Чл. 34. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 35. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в DOX.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 36. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 37. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 23.05.2018 г.

Трябва да сте на 18 години, за да можете да посетите този сайт

Моля укажете Вашата дата на раждане